In het gezin

Wij adviseren en begeleiden niet alleen scholen maar ook ouders in het zoeken naar antwoorden op vragen rond (hoog-)begaafdheid. En wanneer dat nodig is, bieden we coaching en begeleiding aan kinderen of jongeren.

 

Onze werkwijze is sterk kindgericht: het welbevinden en de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind of de jongere staan centraal. De praktijk wijst uit dat die aanpak werkt. Dat jongeren spontaner worden, contact leren leggen met de wereld om hen heen, plezier gaan beleven aan alledaagse èn bijzondere gebeurtenissen. En dat ouders, aanvankelijk heel voorzichtig, weer opgelucht adem kunnen halen...

 

Begeleiding

 

De begeleiding die wij bieden, hangt ondermeer van de leeftijd van het kind of de jongere af. Op deze pagina's een algemene typering van de begeleiding per leeftijdscategorie. Daarnaast zijn diverse individuele factoren van belang bij de bepaling van een juiste begeleiding. Om die reden begint begeleiding altijd met een (eventueel telefonisch) intakegesprek.

 

Informatie-avond

 

Op diverse plaatsen in het land organiseert AntrAciet informatie-avonden voor ouders, onderwijsgevenden en andere belangstellenden. Voorafgaand wordt aan basisscholen in de regio een informatiepakket toegezonden. Deze materialen zijn ook digitaal beschikbaar.

 

Voor het lopende cursusjaar zijn geen informatie-avonden gepland.

 

Oudercursus

(In het lopende cursusjaar wordt deze cursus niet meer aangeboden.)

 

Ouders hebben een cruciale rol in de ontwikkeling van het kind Maar hoe weten zij wat het kind beleeft? Hoe het zichzelf ziet en de wereld ervaart? Kunnen zij in gesprek blijven, ook als het kind in de puberteit komt? Op al deze vragen wordt ingegaan tijdens de oudercursus. Op een praktische wijze krijgt u adviezen en handvatten om uw kind goed te begrijpen en te begeleiden. En niet alleen ‘algemeenheden’ maar ook uw persoonlijke vraag wordt op een serieuze, betrokken wijze beantwoord.

 

Tijdens de cursusavonden staan de eventuele moeilijkheden die u tijdens de opvoeding van uw (hoog-)begaafde kind kunt tegenkomen centraal. Hoewel thema's als 'extra uitdaging' en een onverzadigbare honger naar kennis wel de revue passeren, ligt de focus tijdens deze cursus vooral op het terrein van de persoonlijkheidsontwikkeling.

 

De cursus wordt bij voldoende belangstelling gedurende vier avonden in uw regio gegeven. Elke avond staat een ander thema centraal. Hieronder geven we kort de cursusinhoud per avond aan.

 

1. Intelligent of begaafd?

Tijdens de eerste avond bespreken we met elkaar wat het verschil is tussen een intelligent en een hoogbegaafd kind. Zit het verschil in het IQ? Of zijn er andere factoren die maken dat het ene kind ‘intelligent’ is en het andere zich als ‘hoogbegaafd’ laat zien? We leren u wat het verschil is, maar ook wat de verschillende typen kinderen nodig hebben en hoe ze dat zo goed mogelijk kunt bieden.

 

2. Fasen in de ontwikkeling

Elk kind doorloopt diverse stadia tijdens de ontwikkeling van baby tot volwassene. Dit geldt voor zowel de lichamelijke als de verstandelijke, de emotionele en de morele ontwikkeling. Wanneer de ouders zicht hebben op de diverse stadia, zijn ze beter in staat om hun kind te begrijpen en óók om het kind te begeleiden naar het volgende stadium. Lastig is dat de ontwikkeling van bovengemiddeld intelligente kinderen niet ‘volgens het boekje’ verloopt: de diverse stadia vallen niet gelijk. Terwijl de verstandelijke ontwikkeling soms onnavolgbaar snel verloopt, lopen de emotionele en de morele ontwikkeling veelal achter ten opzichte van leeftijdgenoten. Tijdens de cursus krijgt u handvatten om uw kind te begrijpen en te begeleiden.

 

3. In gesprek met mijn kind

Het gesprek met bovengemiddeld intelligente kinderen is niet eenvoudig: veelal kunnen ze uitstekend redeneren, zodat een eenvoudige vraag ontaardt in een eindeloze discussie. Of ze komen met vragen waar u óók geen antwoord op heeft, terwijl ze véél te diep nadenken over de wereldproblematieken of andere onoplosbare vraagstukken. Hoe moet u daarmee omgaan? En hoe geeft u uw grenzen aan zonder dat dit aanleiding vormt voor heftige en vermoeiende discussies?

 

4. In gesprek met anderen

Uw kind heeft in de eerste plaats behoefte aan begrip, veiligheid en rust. Een kind met een afwijkend hoge intelligentie heeft vooral behoefte aan “kind-zijn”. Begrijpt uw omgeving dit? Of heeft u vooral het gevoel uw kind te moeten verdedigen? En hoe is het contact met school? Voelt u dat u samen staat voor het welbevinden van uw kind of moet u voor uw kind ‘vechten’? Wat mag u vragen van de school en wat niet? We gaan tijdens de vierde avond uitgebreid op deze vragen in.

 

Zie bij dit onderwerp ook de folder OUDERCURSUS:

Groepsbegeleiding: in contact met gelijken

 

Het aantal begeleidingsgroepen wordt op dit moment beperkt vanwege het werk aan de methode Op Ontdekkingsreis.

 

Het hoogbegaafde kind voelt zich vaak onbegrepen. Het heeft totaal andere interesses dan klasgenoten, voelt zich vaak onzeker, heeft een laag zelfbeeld en komt daardoor maar moeilijk tot vriendschappen.

 

Wat is hieraan te doen? Soms wordt gedacht aan aanpassing van het schoolwerk of het kind een jaar versnellen. Maar daarmee worden slechts de symptomen bestreden en blijft het werkelijke probleem bestaan. Of het verergert zelfs: het kind vóélt zich niet alleen geïsoleerd, maar wordt zelfs uitgedaagd om zich van de groep te isoleren en zich op het extra werk te richten.

 

AntrAciet heeft, op grond van praktijkervaring, een alternatief ontwikkeld. Het concept is: breng kinderen van tijd tot tijd in contact met ontwikkelingsgelijken en begeleid ze in het ontwikkelen van een beter zelfbeeld. De herkenning bij elkaar, gecombineerd met  doordachte werkvormen, maakt dat het welbevinden toeneemt. Hierdoor gaan kinderen zich sociaal gemakkelijker bewegen, leren ze zichzelf beter kennen en kunnen ze zich ook in hun normale leefomgeving beter handhaven.

 

Meer informatie vindt u op de pagina over deze groepsbegeleiding

 

Voor deze gegevens en een overzicht van de groepen: klik hier

 

 

De Prismalijst

De Prismalijst van AntrAciet is een instrument waarmee het hele emotionele en sociale functioneren van een meer- of hoogbegaafd kind eenvoudig in kaart gebracht kan worden. U vindt uitgebreide informatie over dit instrument op de website over de prismalijst.

 

Klik hier:

 

Vakantiekampen

ga voor specifieke informatie over de vakantiekampen naar de kamppagina door op onderstaande knop te klikken: